Via onderstaand formulier kunt u online een lidmaatschap aanvragen.

Ondertekening
De gegevens vermeld op dit inschrijf -en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van SSS’68. Ondergetekende geeft hierbij toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken en verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van SSS’68, zie: privacyverklaring.

Plaats ondertekening:                                                                  Datum:
Naam ondertekenaar:                                                                  Handtekening:

Voor minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) dient één van de ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers te ondertekenen of de mail te versturen.

Formulier bij voorkeur elektronisch invullen en daarna mailen aan ledenadministratie@sss68.nl U kunt indien gewenst het ingevulde formulier ook versturen naar:

SSS’68 ledenadministratie
Skoallestrjitte 46
9034 GM Marsum

Contributie
Het bestuur heeft de volgende contributie tot nader order vastgesteld:
JO9 (F-pup) € 72,50
JO11 (E-pup) € 72,50
JO13 (D-pup) € 72,50
JO15 (C-jun) € 80,00
JO17 (B-jun) € 80,00
JO19 (A-jun) € 80,00

Senioren € 135,00
Senioren 45+ € 50,00

Niet-spelend lid € 35,00

Kledingfonds
1e gezinslid € 10,00
2e gezinslid € 7,50
3e gezinslid € 5,00

Wasgeld
De wedstrijdkleding van het 1e, 2e en 3e elftal wordt gewassen.
Kosten per lid € 22,50.

De te betalen bedragen worden geïncasseerd op of rond 27 sept., 27 nov., 27 jan. en 27 maart.

Incasso samenwerking NIKKI

Het bestuur van S.S.S. ‘68 heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

 

NIKKI start in december met de inning van de contributie voor het seizoen 2022 – 2023

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

 

U ontvangt in september de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het nieuwe seizoen 2022-2023 die verdeeld wordt over 6 maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

 

Wanneer u in september geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

 

Servicekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.  

 

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1.           Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

2.           De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3.           De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4.           NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

 

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

 

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2022-2023!


Donateur worden?
De inkomsten van de vereniging bestaan voor een groot deel uit contributie-inkomsten. Daarnaast worden we ook gesteund door donateurs, waaronder niet-spelende leden en de club van 20. Voor ons als vereniging is het natuurlijk erg belangrijk om het aantal donateurs minimaal in stand te houden, maar liever nog uit te breiden. Niet alleen om financiële redenen. Het is immers ook zo, dat hoe meer mensen donateur zijn en daardoor verbonden met de club, hoe meer er over de club wordt gesproken en hoe meer de vereniging leeft.

Wij willen u daarom van harte uitnodigen om donateur te worden van onze voetbalvereniging.